W bieżącym roku jak i w poprzednich latach w okresie programowani 2014 – 2020, dostępne są środki z funduszy europejskich przeznaczone na dofinansowanie branży IT w tym szeroko rozumiane projekty informatyczne.

 

Wdrażanie innowacyjnych projektów informatycznych przekłada się na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność na rynku.

Wprowadzanie nowych produktów lub ich ulepszanie jest możliwe także dla małych i średnich przedsiębiorstw, co powinno być zachętą do wdrażaniu nowych i nowatorskich rozwiązań.

 

Przedsiębiorstwa mogą brać udział w konkursach z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który także przewidziany jest na lata 2014 – 2020 r. i nie podlega regionalizacji.

POIR skierowany jest do bardzo zróżnicowanego beneficjenta, począwszy od dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, specjalnych stref ekonomicznych, jednostek naukowych jak i ich pracowników, a także jednostek administracyjnych czy też instytucji z otoczenia biznesu.

Głównym celem programu jest koncentrowanie się na przedsięwzięciach wspierających budowę gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju, inteligentnym rozwoju kraju oraz wsparciu konkurencyjnej nauki oraz wspieranie podmiotów gospodarczych w sektorze innowacji i działań badawczych, podnoszenie ich jakości, zwiększanie konkurencyjności na rynku międzynarodowym badań naukowych i prac rozwojowych.

 

W sektorze prac badawczo – rozwojowym (dla regionów słabiej rozwiniętych), wyróżnia się program GamieINN, przewidziany w perspektywie do 2023 roku, a jego głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności w sektorze gier video na rynku globalnym. Dofinansowanie odbywać się będzie w ramach jednak dość określonego zakresu tematycznego.

 

Kolejnym niezwykle istotnym konkursem dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych wyróżnić możemy , konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat Seal of Exellence w konkursach SME Instrument. Będą to badania i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. „szybka ścieżka”.

Celem programu w dalszym ciągu będzie podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw, po przez wykorzystanie w pełni rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Niejako z definicji wynika, że będzie to działanie obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększania zasobów wiedzy oraz wykorzystania tychże zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Szybka ścieżka” skierowana jest do przedsiębiorców mikro-, mało i średnich przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie nakierowane na prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi do rozwojowi prowadzonej już działalności jak również projektów obejmujących realizację badań przemysłowych. Dofinansowanie wzmacniać ma także ich pozycję konkurencyjności, jeśli przedmiotem projektu będą rozwiązania wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”

 

W tej samej perspektywie czasowej przewidywane jest uruchomienie w ramach tychże środków, również kolejnych konkursów skierowanych do dużych przedsiębiorstw i nowo powstałych typu start – up.

 

Należy wspomnieć, że miejsce realizacji projektu obejmuje całe terytorium Polski oprócz województwa mazowieckiego.

 

 

W związku z dynamicznym rozwojem sektora IT i niezwykłe zapotrzebowanie na innowacyjność, rozwój, badania i wszelakiego rodzaju projekty możemy być pewni, że jeszcze przez długi czas sektor ten będzie wyróżniony pod względem dofinansowania, ponieważ jest to najprostsza forma w spieraniu tak gospodarki jak i nauki w kraju i jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here